Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Information om behandling av dina personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina uppgifter används för att a-kassan ska kunna utreda och betala ut ersättning. A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättning betalas innefattar också kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassan har även andra skyldigheter som gör att a-kassan t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Detta görs huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i a-kassans myndighetsutövning. Vissa behandlingar kan även göras med stöd av samtycke från den registrerade eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar a-kassan (artikel 6.1 a och c).

Till vem lämnar a-kassan ut personuppgifter?

Med stöd av sin myndighetsutövande verksamhet och med stöd av sina rättsliga skyldigheter lämnar a-kassan ut personuppgifter till följande mottagare:

• Till din nya a-kassa överförs uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter rörande hur villkoren för ersättning har sett ut hos a-kassan. Se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF.
• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det betalats ut ersättning från a-kassan Se 48 d § ALF och 24 § FALF.
• Enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF har a-kassan en skyldighet att lämna ut uppgifter till Pensionsmyndigheten.
• Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt ersättning från a-kassan. Se 48 b § ALF och 21 § FALF. Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning och om det betalats ut ersättning från a-kassan. Se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.
• Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt. Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om en medlem eller en tidigare medlem ansökt om arbetslöshetsersättning i annat medlemsland. Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som utbetalas i annat EU- eller EES-land.
• Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar med ersättning från a-kassan och utbetalning av sådan. Se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF. När ersättning från a-kassan har betalats ut felaktigt och ersättningen inte betalas tillbaka kan a-kassan komma vända sig till Kronofogden för indrivning. Det kan även hända att a-kassan vänder sig till tingsrätten för att få en fordran fastställd.
• Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik. Se 94 b § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.
• Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestöds-nämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra arbetslöshetskassor lämnas upplysning om a-kassan finner anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet. Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärds-systemen.
• Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnas på begäran uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
• Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för ränteutgifter. A-kassan lämnar också arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Det innebär att a-kassan redovisar utbetalningar och skatteavdrag månadsvis. Se 26 kap skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.
• A-kassan är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.
• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att a-kassan lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
• Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar a-kassan uppgifter angående ärenden som överklagats.
• Till Justitieombudsmannen vid klagomål på a-kassans handläggning.
• Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd p g a-kassans handläggning.
• Till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål.
• Till Riksrevisionen vid dess granskningar. • Till Datainspektionen kan a-kassan, om en personuppgiftsincident inträffar, behöva lämna ut information om vilka uppgifter som röjts och för vem.

Utöver de uppgifter som a-kassan lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar a-kassan endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.
• Till Swedbank lämnar a-kassan uppgifter för att kunna betala ut ersättning till den som sökt ersättning från a-kassan.
• Till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas också uppgifter om din ersättningsrätt.

Från vilka aktörer kan a-kassan få uppgifter om dig

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig som ansöker om medlemskap eller arbetslöshetsersättning. När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning hämtar a-kassan in följande uppgifter med stöd av lag:
• Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen enligt 48a § ALF och 20 § FALF.
• Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan enligt 48c § ALF och 22 § FALF.
• A-kassan sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning för att kontrollera om den enskilde i framtiden skulle söka ersättning för samma period.
• Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten enligt 48c § ALF och 22a § FALF.
• Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) enligt 48c § ALF och 23 § FALF.
• Uppgifter om inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning och kontroll av arbetslöshetsersättning enligt 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
• Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF och 25a § FALF.
• Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela a-kassan om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos a-kassan.
• Om du ansöker om att söka arbete i en annan EU-stat fattar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) beslut i frågan, vilket sedan överförs till a-kassan. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer a-kassan att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.
• Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till a-kassan om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som a-kassan använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed.
• Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt. Vi inhämtar uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder vid ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inhämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som utbetalas i annat EU eller EES-land.
• Dina folkbokföringsuppgifter hämtar a-kassan från SPAR, Statens personadressregister.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

A-kassan får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden. Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen
ska lämnas av a-kassan både när uppgifterna samlas in och när du
annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag har a-kassan i normalfallet
30 dagar på sig att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av a-kassan.
Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till
exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den
personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till a-kassan och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär
också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är
relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de
inte behövs för till exempel myndighetsutövning. I a-kassans fall handlar vår behandling av
personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning.
I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
som väger tyngre än den enskildes intresse
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med
begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för
vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är
felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen
av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina
personuppgifter.
Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt
intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige
endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande
berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes
intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande
eller försvar av rättsliga anspråk.


Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som
helst återkalla samtycket.


Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen
kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. https://www.datainspektionen.se/


Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har
behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.


Automatiskt beslutsfattande och profilering

A-kassan använder inte sig av automatiskt beslutsfattande och profilering.Uppdaterad: 2020-05-28


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Min anslutning

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Alfa-kassan
FE 69
930 88 Arjeplog
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.